Δήλωση απορρήτουΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η ηλεκτρονική σελίδα της DOT MEDIA έχει σαν σκοπό να προσφέρει ευκολία στις αγορές των πελατών βάσει των δεδομένων που μας έχει ήδη εμπιστευτεί ο πελάτης. Τα δεδομένα αυτά είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά. Έχοντας τη συγκατάθεση του πελάτη, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή του, την καλύτερη υποστήριξη,  επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97) όπως επίσης και το δικαίωμα αντίρρησης (βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997). Ειδικότερα:

α. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών www.dot-media.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997), για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η DOT MEDIA ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή θα επισημαίνεται στην ιστοσελίδα μας στην καρτέλα «ΝΕΑ». Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της www.dot-media.gr.

β. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η DOT MEDIA ΕΠΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών και δεν δύναται να μεταβιβάσει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας των συναλλαγών σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του ν. 2472/1997, ως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η DOT MEDIA ΕΠΕ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους φορολογικούς, οικονομικούς και επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της επιχειρήσεώς μας, στο τηλέφωνο 210…210 2849836, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Η DOT MEDIA ΕΠΕ και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997).

γ. Προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στην επιχείρησή μας

Παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας.

Για την χρήση των υπηρεσιών της www.dot-media.gr και την υποβολή παραγγελιών ζητούνται από τον επισκέπτη-χρήστη τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Δραστηριότητα - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της DOTMEDIA EΠΕ. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες-χρήστες ή για άλλους οικονομικούς ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το δηλώσει ρητά στην επιχείρησή μας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στην εταιρεία μας ισοδυναμεί με συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για την επεξεργασία τους, κατά τα ανωτέρω.  

 

 
Timeout : 20 min