20/7/2020
Κοπέλα για το τμήμα λογιστηρίου 
Timeout : 20 min